Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest TEWS.PL Sp. z o.o.

Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • płeć
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • firma,
 • adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP.

Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawienie faktury, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków rachunkowych i księgowych nakładanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • identyfikacja klienta powracającego, odtworzenie przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokumentów itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych
W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

 • hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej,
 • google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
 • dostawca systemu do fakturowania – w zakresie korzystania z oprogramowania do fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,
 • obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych,
 • podwykonawcy – w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana/Pani dane osobowe mogą być również przekazywane innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw.

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich
W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Do tego czasu Pana/Pani dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę również pamiętać, że gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacji księgowej, dokumentacja taka musi być przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/ działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody; może nam Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@tews.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

Polityka plików cookies

 • Administrator strony korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby realizować usługi, poprawić efektywność i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności serwisu.
 • Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
 • Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika.
 • Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.